Categories
Bible Translation Observations

-Zezuu gwalɩgbʋ

-Mʋʋ bhla, nyɩmaa ‘wlulapɩlɩnyɔ ‘kadʋ *Sezaa Ogusɩ palɩa tite yabhlo, nɩɩ, wa zɛlɩ ɔ nyɩma weee, dʋdʋ weee -gʋ. 2 Bhla -we nya Kiliniusʋ mɩa Siliii -dʋdʋ -gʋ nyɩmaa ‘wlulapɩlɩnyɔ nya, we bhla wa zɛlɩa nyɩma tɩanʋ. 3 Nyɩma weee yia wa ‘dɛɛ -zɔɔ wa ‘ŋnɩ cɛlɩa mnɩ -bhlo -bhlo.

4 *-Zɛzɛfʋ -mɔɔ yi ‘yaa Nazalɛtɩgbe ‘wʋ ‘bhʋ, Galilee -dʋdʋ -gʋ, ‘ɩn ɔ yia -Davidɩɩ ‘gbe wa laa Bɛtɩlɛmʋ nʋkplɛ mnɩ, Zudee -dʋdʋ -gʋ. -Davidɩɩ zʋayli -yɔ ɔ -budu zɔ -nyɩmɛ ɔ -mɩa, -Davidɩɩ -budu zɔ. 5 Ɔ -yɔ ɔ bhoyi Malii, -ɔ mɩa ‘wlʋwlʋ -nʋkpla ‘sɔ, ‘ɩn wa yia mnɩ, wa ‘ka wa ‘ŋnɩ cɛlɩɩ ‘gbʋ. 6Wa mɩ Bɛtɩlɛmʋ, ‘bhie, Maliii ‘wlusabhla yia nyni. 7 ‘Ɩn ɔ yia ɔ ‘wʋkpɩalɩ yu gwalɩ, nʋkpasuyu nya. Ɔ bibelia ɔ ‘naa -yɔla nɩ, ‘ɩn ɔ yia ɔ nɩmaa ‘wʋlili -gbo ‘wʋ lapɩlɩ. Nɩɩ, wa ‘nɩ ‘bɩ ‘yɩ ‘lakpanyaa -budu zɔɔ ‘gbʋ.

-Lagɔɔ ‘anzɩ yabhlo -laa bhlabhlɛɛ ‘yliyɔzʋnya ‘dɩzɔnʋ

8 -Mɔ wee dʋdʋ -bhlokpadɛ -gʋ nɩ, kpaa bhlabhlɛɛ ‘yliyɔzʋnya gʋa. Sabɔ, -zugba wa kʋ wa bhlabhlɛɛ -zlo ŋwɛ. 9 -Jejitapɛɛ ‘anzɩ yabhlo yia wa ‘klʋtlalɩ, ‘ɩn -Lagɔɔ ‘ŋnɩmnɩee san ‘kadʋ yia wa gbeli. ‘Ɩn -nyanɩgbɔ yia wa -kpalɩ. 10 ‘Anzɩ nɛɛ wa -ylaɛ: «A ‘na nyamanɩ -nɩ, nɩɩ, ‘dɩzɔnʋ ɩn -laa aɩn. Mʋ yia nyɩma weee ‘mʋna ‘kadʋ dlɩ zɔ slua. 11 -Zɛɛn sabɔ, wa ka amɩaa Gbʋwʋsanyɔ gwalɩ, -mɔ -Davidɩɩ -zɔɔ. Mɔ -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ, ‘ɩn mɔ -wa Nyɩmaa -Kanyɔ. 12 -Lu -we ‘kaa ɔ -slolu, ‘bhie, a ‘ka ɔ yibheli mʋ nɩ: ‘yuyolu yabhlo a yia ‘yɩa, ‘naa mɩ ɔ -yɔlabibelida, -zugba ɔ pɩ nɩmaa ‘wʋlili -gbo ‘wʋ la.»

13 Tɔʋn, yalɩ ‘anzɩɩ -zlo yia ‘anzɩ -gʋbho, -Lagɔɔ ‘ŋnɩmnɩnɩe nya, -zugba we gbaa:
14 «-Lagɔɔ ‘ŋnɩ ‘yli -mɔ yalɩ ‘pɩpɩ,
‘ɩn nyɩma -wa -Lagɔ ‘yɩbhaa,
‘wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya dʋdʋ -gʋ.»

Bhlabhlɛɛ ‘yliyɔzʋnya mnɩa Bɛtɩlɛmʋ

15 Da -Lagɔɔ ‘anzɩnya ‘bhʋa wa kwesi, ‘ɩn we ‘dɛ weee yia yalɩ mnɩ nɩ, -bha bhlabhlɛɛ ‘yliyɔzʋnya zʋzlʋa ‘dɩ, wa nɛɛ: «-A mnɩ Bɛtɩlɛmʋ, gbʋ -we nʋa -mɔ lɛ, Jejitapɛ -slolua -aɩn ‘klʋ, -a ‘ka we ‘yɩ.»

16 Wa -sɔa ‘wʋ -gwagwɩe nya, ‘ɩn wa yia -mɔ mnɩ. ‘Ɩn wa yia -mɔ Malii -yɔ -Zɛzɛfʋ ylɩ. ‘Yuyolu pɩ nɩmaa ‘wʋlili -gbo ‘wʋ la, ‘ɩn wa yia ɔ ‘yɩ. 17 Da wa ‘yɩa ɔɔ ‘yuyolu nɩ, -we ‘anzɩ gbaa wa -yla ɔɔ ‘yuu daa, ‘ɩn wa yia we ‘dɩsasɩe bhli nyɩma tɔlʋa -yla. 18 Gbʋ -we bhlabhlɛɛ ‘yliyɔzʋnya gbaa, -wa weee ‘nʋa we, ŋwɛgaga sʋbhaa wa. 19 Gbʋ weee ‘plɩa, Malii yia we dlɩ zɔ ladɩlɩ. Ɔ -ka ladɩ, -zugba ɔ pʋpalɩ we -gʋ ‘wlukʋʋn la. 20 -Mʋʋ ‘bɩgʋ, ‘ɩn bhlabhlɛɛ ‘yliyɔzʋnya yia lʋmnɩ, -Lagɔɔ ‘ŋnɩ ylimanɩe -yɔ ɔ ‘ŋnɩ mnɩnɩe nya. -We wa ‘nʋa klaa, ‘ɩn wa ‘yɩa -yɔ klaa, nɩɩ, sa ‘anzɩ gbaa we wa -yla, ‘sa we nʋa.

Luke 2:1-20 in Kouya. If you couldn’t read this; please remember the 340 million people around the world who have no record of the Christmas story in their languages. Perhaps 2014 could be the year when you get involved in God’s amazing work of Bible translation.

This post is more than a year old. It is quite possible that any links to other websites, pictures or media content will no longer be valid. Things change on the web and it is impossible for us to keep up to date with everything.